No. 4 (2022)

Yevhen Luchytskiy, Vitaliy Luchytskiy, Halyna Zubkova, Viktoriya Rybal'chenko, Inna Skladanna

47-53

Erectile Dysfunction in Men Who Have Been Ill with COVID-19
Andrii Sahalevych, Yaroslav Dubovyi, Yаroslav Postol, Bohdan Dzhuran, Viktor Kogut, Andrii Korytskyi, Roman Sergiychuk, Vladyslav Ozhohin, Andrii Khrapchuk

60-67

Comparative Evaluation of the Choice of the Method of Percutaneous Nephrolithotripsy in Patients with Nephrolithiasis
Natalia Saidakova, Serhii Pasiechnikov, Olexandr Shulyak, Andrii Klіus, Halyna Kononova, Yaroslav Melnіchuk

68-76

The Problem of Pyelonephritis in Terms of Medical and Social Significance
Vasyl Chernenko, Dmytro Chernenko, Nataliia Zheltovska, Volodymyr Savchuk, Yurii Bondarenko, Аndrii Klius, Yevhenii Pylypenko

77-84

Hypercrystalluria as a Factor in the Development of Urine Stone Disease, Diagnosis and Directions of Treatment