Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Стаття подається українською або російською та англійською мовами (2 примірника), які підписані всіма авторами.

 • Кожен автор повинен вказати свої дані українською або російською та англійською мовами (прізвище, ім'я, по батькові, вчене звання (посаду), науковий ступінь, галузь спеціалізації, місце роботи, службову адресу, поштовий індекс, службовий телефон або адресу електронної пошти).

 • УДК та прізвище автора необхідно вказати на першій сторінці, далі повинні бути вказані назва статті та назва організації, на базі якої були проведені дослідження, спостереження та ін.

 • Текст статті та матеріали до неї повинні бути відредаговані і перевірені автором. Зміст статті повинен мати практичну спрямованість. До статті повинні бути додані всі використовувані в роботі таблиці, ілюстрації, список літератури та акт експертизи.
  - заголовки наукових статей повинні бути інформативними.
  - в назвах статей можна використовувати тільки загальноприйняті скорочення.
  - в перекладі назв статей англійською мовою не повинно бути транслітерації, крім неперекладних назв власних імен, приладів та інших об'єктів, що мають власні назви; також не використовується неперекладний сленг.
  - в списку літератури має бути не менше 7 посилань. Автори несуть відповідальність за точність посилань. Список цитованої літератури подається відповідно до загальноприйнятих правил оформлення.

 • До статті слід додавати реферати українською, російською та англійською мовами з обов'язковим зазначенням прізвищ та ініціалів авторів відповідною мовою. Обсяг резюме не повинен перевищувати 200-250 слів. Обов'язково необхідно вказати «ключові слова» (від 3 до 8 слів) в порядку значимості, що сприяють індексуванню статті в інфоpмаціонно-поіскових системах. Резюме є незалежним від статті джерелом інформації. Резюме до оригінальної статті має бути структурованим: 
  а) мета дослідження; 
  б) матеріал і методи; 
  в) результати; 
  г) висновок. 
  Всі розділи в резюме повинні бути виділені в тексті жирним шрифтом.
  Для інших статей (огляд, лекції, обмін досвідом та ін.) Резюме повинно включати короткий виклад основної концепції статті та ключові слова.

 • Вимоги до ілюстративного матеріалу. Ілюстрація може бути подана у вигляді: фотографії, слайду, рентгенограми, електронного файлу.
  - Ілюстрація повинна бути підготовлена на високому якісному рівні.
  - Подані ілюстрації повинні відповідати основному змісту статті.
  - Ілюстрація повинна бути максимально вільна від написів, які слід перенести в підпис до неї.
  - Підписи до ілюстрацій подаються на аркуші паперу в кінці статті.
  - Кожна ілюстрація повинна мати загальну назву.
  - Ілюстрації слід передавати в окремому конверті із зазначенням назви статті та П.І.Б. автора.
  - У статті слід вказати місце, де, на думку автора, бажано було б помістити ілюстрацію.
  - Ілюстрація, подана в електронному вигляді, повинна мати роздільну здатність не менше 300 dpi (масштаб 1:1).

 • Таблиці повинні бути компактнимі. Назва стовпців і рядків повинні відповідати їх змісту, текст подається без скорочень.

 • У статті не допускається скорочення слів, крім загальноприйнятих в науковій літературі. Всі вимірювання подаються в системі одиниць СІ.

 • Стаття повинна містити практичні висновки і рекомендації для клініцистів.

 • Редакція залишає за собою право редагувати статті.

 • У разі недотримання зазначених вимог оформлення статті, редакція повертає її авторам без розгляду.

 • Стаття повинна бути записана в форматі WORD97, 98, 2000-2003; розмір шрифту - 12 пунктів.

 • Матеріали статей, що прийняті до друку (рукописи, ілюстрації, дискети), не повертаються.

Редакція видання «Здоров'я чоловіка» приймає на розгляд статті за умови, що:

- це перша публікація 
- стаття не передавалася для публікації в інші редакції
- оформлення виконано відповідно до вимог щодо оформлення наукових статей нашого видання.

Під час подання статті до журналу автори повинні підтвердити її відповідність усім встановленим вимогам, зазначеним нижче. У разі виявлення невідповідності поданої роботи до пунктів цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

Стаття подається до редакції українською та англійською мовами як файл у форматі Microsoft Word .docx, доданий до електронного листа. Стаття англійською мовою публікується без перекладу на українську мову. Рукопис має бути набраний у Microsoft Word, формат листа А4, шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5.

Стаття повинна супроводжуватися листом-заявою у довільній формі з підписами автора/авторів.

Стаття складається з наступних елементів: титул, основний текст, резюме українською, російською, англійською мовами з ключовими словами, список літератури, відомості про автора/авторів.

Титул

1. УДК (Універсальна десятинна класифікація)
2. ПІБ автора
3. Назва статті

заголовки наукових статей повинні бути інформативними, передавати основний зміст статті (не більше 150 символів), 

у назвах статей можна використовувати тільки загальноприйняті скорочення,

у перекладі назв статей англійською мовою не повинно бути транс­літерації, крім неперекладних назв власних імен, приладів та інших об’єктів, що мають власні назви; також не використовується неперекладний сленг.

4. Місце роботи автора/авторів

Основний текст

1. Основний текст статті та матеріали до нього за структурою та змістом мають відповідати певному виду наукової публікації (оригінальна стаття, оглядова стаття, опис клінічних випадків, матеріали наукових медичних форумів).
2. У статті не допускається скорочення слів, крім загальноприйнятих в науковій літературі. Усі вимірювання подаються у системі одиниць СІ. Абревіатури, що наводяться у статті, повинні бути розшифровані при першому згадуванні.
3. Ілюстрації (таблиці, рисунки) повинні розташовуватися після першого згадування у тексті.
4. У тексті слід вказувати бібліографічні посилання у вигляді цифри у квадратних дужках, що відповідає номеру у списку цитованої літератури.

Додатки до основного тексту

До статті повинні бути додані всі використовувані в роботі таблиці, ілюстрації, список літератури.

Ілюстрації мають бути подані у формі фотографії, слайду, рентгенограми, електронного файлу та підготовлені на високому якісному рівні.

- Ілюстрації мають відповідати основному змісту статті.
- Ілюстрація повинна бути максимально вільна від написів, які слід перенести у підпис до неї.
- Підписи до ілюстрацій подаються на окремому аркуші у кінці статті.
- Кожна ілюстрація повинна мати загальну назву.
- Оригінальні ілюстрації слід передавати в окремому конверті із зазначенням назви статті та ПІБ автора.
- У статті слід зазначити місце, де, на думку автора, бажано було б помістити ілюстрацію.
- Ілюстрація, подана в електронному вигляді, повинна мати роздільну здатність не менше 300 dpi (масштаб 1:1).

Таблиці повинні мати заголовок і порядковий номер. На всі таблиці повинно бути вказано посилання в основному тексті. Їх слід пронумерувати послідовно у тому порядку, в якому вони зустрічаються в основному тексті.

- Розміщувати таблиці слід в основному тексті статті одразу після абзацу, де вони згадуються.
- Посилання на таблицю робиться за допомогою арабських цифр.
- Таблиці не повинні дублювати зміст тексту.
- Автори повинні переконатися, що дані у таблицях відповідають тим, які зазначені у відповідних місцях у тексті.
- Підсумкові суми необхідно складати коректно, а відсотки – правильно розраховувати.
- Назви стовпців і рядків повинні відповідати їхньому змісту, текст подається без скорочень.
- Примітки до таблиці розміщуються під таблицею.

Резюме

До статті додаються резюме українською, російською та англійською мовами. Резюме на всіх мовах обов’язково містять назву статті (малими літерами, починаючи з великої), автора/авторів (ініціали та прізвище), назви організацій (повні, без абревіатур), місто, країна, ключові слова. Обсяг резюме має становити не менше ніж 1800 знаків.

Текст резюме є самостійним і повноцінним джерелом інформації з коротким і послідовним викладенням матеріалу публікації, що висвітлює зміст статті. Посилання на джерела літератури, рисунки і таблиці у резюме недопустимі.

- Резюме для оригінальних статей повинні бути структурованими з наступними підзаголовками: мета дослідження, матеріали та методи, результати, заключення та ключові слова.
- Структурування резюме оглядових статей не вимагається.
- Резюме статей, присвячених опису клінічних випадків, можуть бути структурованими з наступними підзаголовками: вступ, клінічний випадок, заключення, ключові слова.

Список літератури

- Список літератури наводиться латиницею. Джерела на українській та російській мовах наводяться у тому написанні, як вони зазначені та реєструються на англійських сторінках сайтів журналів. Якщо джерело не має назви англійською мовою – воно наводиться у перекладі англійською.
- Оформлення списку літератури здійснюється відповідно до стилю Vancouver (Ванкуверський) англійською мовою.
- Посилання в тексті у квадратних дужках, повний бібліографічний опис джерела у списку літератури в порядку згадування у тексті статті.
- У список літератури включаються тільки рецензовані джерела (статті з наукових журналів і монографії), що використовуються в тексті статті. Якщо необхідно посилатися на статтю у засобі масової інформації, на текст з онлайнового ресурсу, слід помістити інформацію про джерело у посиланні.
- Посилання на прийнятих до публ ікації, але ще не опублікованих статей, повинні бути позначені словами «у друку»; автори повинні отримати письмовий дозвіл для посилання на такі документи і підтвердження того, що вони прийняті до друку. Інформація з неопублікованих джерел повинна бути відзначена словами «неопубліковані дані / документи», автори також повинні отримати письмове підтвердження на використання таких матеріалів.

У списку літератури має бути не менше 7 посилань. Автори несуть відповідальність за точність посилань.

Відомості про авторів

Відомості про авторів наводяться у кінці рукопису і містять інформацію про авторів українською, російською та англійською мовами:

- Прізвища, імена, по-батькові (повністю).
- Науковий ступінь, вчене звання, посада в установі/установах (якщо автор працює у декількох організаціях, зазначаються дані за всіма організаціями).
- Робоча адреса з поштовим індексом, службовий номер телефону (за бажанням – особистий).
- Адреса електронної пошти всіх авторів.
- Ідентифікатор ORCID (https://orcid.org/register).

Скорочення не допускаються.

На останній сторінці статті повинні бути підписи авторів та зазначено внесок кожного автора у підготовку рукопису.

Стаття, схвалена редакційною колегією, може бути опублікована у термін до трьох місяців, включаючи період рецензування.

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.