Наведені тут етичні принципи та підходи базуються на документах COPE (Committee on Publication Ethics) - практиці, рекомендаціях і політиках, які необхідні для того, щоб відповідати найвищим етичним вимогам до наукових журналів.

Нижче коротко сформульовані підходи до етичних питань пов’язаних з авторством, зокрема, з відповідальністю авторів, з проблемою плагіату, повторних публікацій, збереження конфіденційності тощо.

ПУБЛІКАЦІЯ І АВТОРСТВО

Редакція видання «Здоров’я чоловіка» приймає для публікації оригінальні статті, огляди та наукові звіти, які раніше не публікувалися у наукових журналах.

Перелік посилань є необхідною частиною наданого для публікації матеріалу. Всі посилання, які мають місце в рукописі, необхідно зібрати у розділі Посилання. Інші джерела і посилання мають бути оформлені у розділ «Інші джерела» після Посилань.

У випадку, якщо дослідження, про яке повідомляється у рукописі, отримало фінансову підтримку з відповідних джерел, університету, державних чи інших інституцій, про це необхідно повідомити у рукописі у відповідній частині. Автори мають також оцінити значення наданого їм фінансування для проведення досліджень і створення рукопису.

Факт подання рукопису для публікації означає, що всі автори, які перераховані у рукописі, повністю погоджуються зі змістом наданого рукопису. Автор, який надав рукопис для публікації, відповідає за те, щоб всі автори досягли відповідної угоди. Він також веде все листування з виданням і усіма співавторами до моменту публікації і після цього.

ПЛАГІАТ ТА ДУБЛІКАТИ ПУБЛІКАЦІЙ

Плагіат є неприпустимим у рукописах, наданих для публікації у журнал «Здоров’я чоловіка». Плагіат визначається, як непідтверджене копіювання або спроба невірно визначення оригінального авторства, це можуть бути ідеї, текст або результати чужої роботи, коли фрагменти текстів інших авторів копіюються і вставляються у рукопис без відповідно оформленого цитування. Неодноразова публікація, яку також називають самоплагіатом, має місце, коли автор використовує суттєві фрагменти своєї вже опублікованої роботи без надання посилання на оригінал.

Простого повідомлення, що певні матеріали були позичені, та представлення їх аудиторії разом із інформацією, за якою можна знайти першоджерело, зазвичай достатньо, щоб уникнути плагіату.

Кожний можливий випадок плагіату редактори видання «Здоров’я чоловіка» оцінюють виходячи зі своїх оцінок і досвіду та негайно повідомляють про це членів редакційної ради. Надіслані до видання рукописи можуть бути перевірені із застосуванням спеціального сервісу AntiPlagiarism.NET, який дозволяє виявити однакові фрагменти тексту. Рукописи з наявними ознаками плагіату не приймаються до публікації і повертаються автору, який надіслав рукопис.

У виданні відмовляють у публікації матеріалам які містять фальшиві чи підроблені результати і дані.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АВТОРІВ

Автор рукопису має підтвердити, що всі дані у рукописі є справжніми і автентичними.

Автор, який надіслав рукопис до видання, має перед тим переконатися в тому, що всі згадані у рукописі співавтори внесли суттєвий внесок у наукову роботу, яка стала підставою для написання рукопису.

Автори, які надсилають до видання свої рукописи, можуть пропонувати кандидатури потенційних рецензентів, але видання не гарантує, що буде дотримуватися цих рекомендацій.

Автор, який надіслав рукопис, зобов’язаний брати участь у процесі рецензування і виконувати вимоги рецензентів з тим, щоб прискорити публікацію рукопису.

Всі автори рукопису, якій направлено до видання, зобов’язані повідомляти про спростування чи виправлення помилок.

Листування між автором, який надіслав статтю, і редакцією є конфіденційним. Весь обмін інформацією між всіма авторами і редакцією є також конфіденційним.

Листування з виданням, матеріали рецензентів і інші матеріали заборонено публікувати на будь-якому веб-сайті чи оприлюднювати в інший спосіб без попереднього дозволу редакторів. Всі автори опублікованого рукопису мають негайно повідомити редакцію у випадку, коли вони виявили помилки, що потребують виправлення, та укласти між собою відповідну письмову угоду про це.

Всі автори зобов’язані повідомляти про будь-які випадки конфлікту інтересів, актуальні чи потенційні, з іншими особами чи організаціями, включно із особистими, фінансовими чи іншими стосунками протягом двох років від початку роботи над рукописом, які можуть негативно вплинути на їхню роботу.

Кожний рукопис має супроводжуватися підписаною і сканованою Заявою про ситуацію з конфліктом інтересів (Conflict of Interest Disclosure Statement). Поради щодо підготовки такої заяви можна знайти тут (http://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-responsibilities/author-responsibilities--conflicts-of-interest.html)

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ РЕЦЕНЗЕНТІВ

Рецензування всіх надісланих для публікації рукописів має виконуватися об’єктивно, з дотриманням найвищих наукових стандартів. Рецензенти зобов’язані висловлювати свої зауваження чітко та супроводжувати необхідною аргументацією. Рецензенти направляють всі свої зауваження, коментарі, поради і критику у спеціальному повідомленні на адресу редактора і автора, який надіслав рукопис.

Рецензенти зобов’язані користуватися виключно професійною лексикою та аргументами, які безпосередньо пов’язані з предметом рукопису, уникаючи будь-якої особистої критики.

Рукописи, отримані на рецензію, мають трактуватися як конфіденційні матеріали. Рецензенти мають утримуватися від використання на свою користь будь-якої інформації отриманої під час рецензування та уникати її поширення.

Рецензенти мають відмовлятися від рецензування рукописів у разі виникнення конфлікту інтересів.

Запрошений виданням рецензент, який визнає, що не володіє достатньою для рецензування наданого йому рукопису кваліфікацією, або у випадку, коли рецензію неможливо виконати в узгоджений з виданням термін, має негайно повідомити про це редактора.

Рецензент зобов’язаний повідомити про будь-яку відому йому опубліковану наукову роботу, яка має відношення до рукопису, але про яку не згадали у своїй роботі автори.

ОБОВ’ЯЗКИ РЕДАКТОРА

В обов’язки редактора входить остаточне вирішення щодо публікації чи відмові у публікації надісланих до видання рукописів. Редактор має уникати конфлікту інтересів щодо рукописів долю публікації яких він вирішує.

Редактор оцінює інтелектуальний рівень рукописів не звертаючи уваги на національність, ґендер, сексуальну орієнтацію чи політичні погляди авторів.

Редактор зберігає анонімність рецензентів та має інформувати автора, який надіслав рукопис, щодо висновків рецензентів та рішення редактора щодо публікації рукопису.

Після ухвалення рішення про публікацію рукопису, він відправляється автору, який його надіслав, на остаточну вичитку. Цей автор особисто відповідає за точність всієї інформації у остаточній версії рукопису, зокрема, точність написання імен всіх авторів та точність всіх адрес і назв установ.

У випадку виявлення суттєвих помилок редактор направляє рукопис на виправлення чи відмовляє автору.

ІНШІ ЕТИЧНІ ПИТАННЯ

Щодо всіх інших питань, які мають етичну природу, у виданні очікують, що всі учасники процесу - автори, рецензенти, редактори, видавці - будуть керуватися правилами і нормами, які є традиційними для сфери наукових публікацій. В редакції у згаданих питаннях керуються онлайновим ресурсом: The Publishing Ethics Resource Kit (PERK) (http://www.elsevier.com/editors/perk).