Ензимологічні дослідження функціонального стану паренхіми нирок у дітей молодшої вікової групи із вродженим мегауретером

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Людмила Мигаль
Галина Нікуліна
Володимир Петербургський
Олесь Каліщук
Ірина Сербіна

Анотація

Мета дослідження: визначення рівнів активності загальної N-ацетил-β-D-глюкозамінідази (НАГ), її термостабільного ізоферменту НАГ В та β-галактозидази (β-Гал) як ензимологічних критеріїв функціонального стану паренхіми нирки, зокрема її канальцевого відділу, у сечі дітей молодшої вікової групи із вродженим мегауретером (мУ) залежно від ступеня пригнічення уродинаміки верхніх сечових шляхів (ВСШ).


Матеріали та методи. до реконструктивного лікування було обстежено 103 дитини віком від 0,5 до 15 років з різни ми клінічними варіантами вродженого МУ. За ступенем пригнічення уродинаміки ВСШ пацієнтів було розподілено на три групи: 1-а група – 32 хворих з I ступенем (початковим), 2-а група – 41 дитина з II ступенем (середнім), 3-я група – 30 пацієнтів із III ступенем (вираженим). до групи контролю включено 25 практично здорових дітей.


Пацієнтів було розподілено за віком на дві підгрупи. до підгрупи «а» увійшли 29 хворих віком від 0,5 до 3 років (середній вік – 1,4±0,5 року), з них у 1-й групі обстежено 9 пацієнтів, у 2-й групі – 13, у 3-й групі – 7 хворих. У підгрупу «б» включено 74 дитини віком від 4 до 15 років (середній вік – 8,3±1,5 року).


Ензимологічну активність у ранковій порції сечі у пацієнтів визначали колориметричним методом. Статистичне оброблення даних проводили після аналізу відповідності їх розподілу до нормального.


Результати. Встановлено, що загальна активність НАГ та активність НАГ В у сечі всіх хворих на вроджений МУ із І ступенем пригнічення уродинаміки ВСШ незалежно від віку вірогідно перевищували за середніми даними аналогічні показники у контрольній групі (р<0,05–0,001). У дітей, хворих на вроджений мУ із ІІ ступенем пригнічення уродинаміки ВСШ, незалежно від віку зареєстровано аналогічну спрямованість змін рівнів активності всіх ферментів, що досліджувалися, порівняно з пацієнтами 1-ї групи (р<0,02–0,001). Загальна активність НАГ, активність НАГ В та β-Гал у сечі хворих із ІІІ ступенем пригнічення уродинаміки ВСШ вірогідно перевищували аналогічні показники порівняно з пацієнтами 2-ї групи незалежно від їх віку (р<0,001).


Результати дослідження засвідчили, що у пацієнтів із І ступенем пригнічення уродинаміки ВСШ поміж віковими групами статистичної вірогідності змін рівнів активності ензимів, що досліджувалися, не зареєстровано. У дітей віком до 3-х років із ІІІ ступенем пригнічення уродинаміки ВСШ рівні активності всіх ензимів вірогідно перевищували аналогічні показники у групі хворих віком від 3-х років (р<0,05–0,001). У сечі пацієнтів віком до 3-х рок із ІІ ступенем пригнічення уродинаміки ВСШ рівні активності ензимів НАГ та НАГ В також статистично вірогідно перевищували аналогічні показники хворих дітей віком після 3-х років (р<0,01).


Заключення. Інтенсивність підвищення сечової активності НАГ, її термостабільного ізоферменту НАГ В та β-Гал у пацієнтів віком до 3-х років порівняно з групою хворих віком після 3-х років збільшується з підвищенням ступеня пригнічення уродинаміки ВСШ, що доцільно враховувати під час проведення лікування.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Мигаль, Л., Нікуліна, Г., Петербургський, В., Каліщук, О., & Сербіна, І. (2023). Ензимологічні дослідження функціонального стану паренхіми нирок у дітей молодшої вікової групи із вродженим мегауретером. Здоров’я чоловіка, (4), 49–53. https://doi.org/10.30841/2786-7323.4.2023.298560
Номер
Розділ
Урологія
Біографії авторів

Людмила Мигаль, ДУ «Інститут урології імені академіка О. Ф. Возіанова НАМН України»

кандидат медичних наук, старший науковий співробітник, лабораторія біохімії

Галина Нікуліна, ДУ «Інститут урології імені академіка О. Ф. Возіанова НАМН України»

доктор біологічних наук, професор, завідувачка лабораторії біохімії

Володимир Петербургський, ДУ «Інститут урології імені академіка О. Ф. Возіанова НАМН України»

доктор медичних наук, завідувач відділу дитячої урології

Олесь Каліщук, ДУ «Інститут урології імені академіка О. Ф. Возіанова НАМН України»

кандидат медичних наук, старший науковий співробітник, відділ дитячої урології

Ірина Сербіна, ДУ «Інститут урології імені академіка О. Ф. Возіанова НАМН України»

науковий співробітник, лабораторія біохімії

Посилання

Kushnirenko SV. Etiology of chronic kidney disease in children. Urol. 2019;23(4):420–3. doi: 10.26641/2307-5279.23.4.2019.187217.

Digtyar VA, Kharytonyuk LM, Boyko MV, Obertynskyi AV, Ostrovska OA, Shevchenko KV. Our experience of treating children of the first years of life with megaureter. Urol. 2019;23(4):424–8. doi: 10.26641/2307-5279.23.4.2019.187226.

Golovkevich VV, Petersburgskiy VF, Kalishchuk OA, Mygal LYa, Nikulina GG, Serbina IE, et al. Differential tactics of treatment of non-reflexive megaureter in young children. Pediatr Surg. 2014;(3-4):58–63.

Qiao X, Rao P, Zhang Y, Liu L, Pang M, Wang H, et al. Redirecting TGF-β Signaling through the β-Catenin/Foxo Complex Prevents Kidney Fibrosis. J Am Soc Nephrol. 2018;29(2):557–70. doi: 10.1681/ASN.2016121362.

Nikulina HG, Myhal LYa, Kalinina NA, Petersburghsky VF, Kalishchuk OA. Peculiarities of the cytokine link of immunity in young children with congenital megaureter. In: V International Scientific and theoretical conference: Theory and practice of modern science. Krakow; 2023, p. 172–3. doi: 10.36074/scientia-12.05.2023.

Nikulina HG, Petersburgsky VF, Myhal LYa, Serbina IE, Kalinina NA, Kalishchuk OA. Transforming growth factor β1 and brush border enzymes in the urine of children of the younger age group with congenital unilateral megaureter. In: International scientific and theoretical conference: Modern tools and methods of scientific investigation; 2023 May 26; Antwerp. Antwerp; 2023, p. 167–9. doi: 10.36074/scientia-26.05.2023.

Melnyk AA. Diagnostic role of N-acetyl-β-D-glucosaminidase as an early marker of kidney damage. Kidneys. 2016;(4):37–47. doi: 10.22141/2307-1257.4.18.2016.84327.

Mohkam M, Ghafari A. The Role of Urinary N-acetyl-beta-glucosaminidase in Diagnosis of Kidney Diseases. Ped Nephrol. 2015;3(3):84–91. doi: 10.22037/jpn.v313.9365.

Nikulina HG, Myhal LYa, Petersburghsky VF, Kalishchuk OA, Serbina IE. Delineation of the degrees of ischemic damage of the kidney parenchyma in children with congenital vesicoureteral reflux (by enzymological criteria). Health Man. 2022;(1-2):6–9. doi: 10.30841/2307-5090.1-2.2022.263893.

Nikulina HG, Myhal LYa, Peterburgsky VF, Drannik GM, Kalinina NA, Kalishchuk OA, et al. Cytokine profile and enzymes of tubular nephrothelium in the urine of children with congenital megaureter. Health Man. 2023;(2):12-8. doi: 10.30841/2786-7323.2.2023.286429.

Multbery B, Isaksson А. Enzyme immunoassay of β-hexosaminidase isoenzymes in human urine and renal cortex with monoclonal antibodies. Enzyme. 1989;42(1):25–30. doi: 10.1159/000469003.

Vozianov SO, Chernenko VV, Nikulina HG, Mygal LYa, Zheltovska NI, Chernenko DV, et al. Enzymological indicators of ischemic damage of the kidney parenchyma in patients with urolithiasis (Clinical-experimental study). Health Men. 2020;(3):42–5.

Borisov SO. Pathogenic role of N-acetyl-β-D-glucosaminidase activity in monitoring pharmaco-correction in acute pyelonephritis complicated by diabetes mellitus in experiment. Urol. 2020;(4):344–53. doi: 10.26641/2307-5279.24.4.2020.22.

Bazalytska SV, Nikulina HG, Kordyum VA, Dubey IYa, Vozianov SO, Romanenko AM, et al. Experimental therapy of chronic kidney ischemia using the drug of the main factor of growth of fibroblasts. Ukr J Nephrol Dialysis. 2022;(3):37–47. doi: 10.31450/ukrjnd.3(75).2022.06.

Bachurin GV, Kolomoets YuS. Diagnostic and prognostic role of cytokines, interleukins and biomarkers of early kidney damage in patients with urolithiasis. Urol. 2019;90(3):237–42. doi: 10.26641/2307-5279.23.3.2019.178772.

Maidannyk VG, Murenko AN. Informativity of modern markers of diabetic nephropathy in children. Int J Pediatr Obstet Gynecol. 2014;5(3):55–68.

Kraydashenko ОV, Dolinna МО. Biomarkers of kidney damage in hypertensive patients. Ukr J Nephrol Dialysis. 2014;(3):48–51.

Lopez-Giacoman S, Madero M. Biomarkers in chronic kidney disease, from kidney function to kidney damage. World J Nephrol. 2015;4(1):57–73. doi: 10.5527/wjn.v4.i1.57.

Bieniaś B, Sikora P. Potential Novel Biomarkers of Obstructive Nephropathy in Children with Hydronephrosis. Dis Markers. 2018;2018:1015726. doi: 10.1155/2018/1015726.

McLeod DJ, Sebastião YV, Ching CB, Greenberg JH, Furth SL, Becknell B. Longitudinal kidney injury biomarker trajectories in children with obstructive uropathy. Nephrol. 2020;35(10):1907–14. doi: 10.1007/s00467-020-04602-7.

Bagdasarova IV, Myhal LYa, Fomina SP, Lavrenchuk OV, Korol LV, Dashchenko OO. Diagnostic value of lysosomal fermenturia in children with urinary tract infection: Method. Recommendations of Ministry of Health of Ukraine, Academy of Medical Sciences of Ukraine. Ukr Center for Sci Med Information Patent Licensing Work. Kyiv; 2009, p. 1-19.

Myhal LYa, Nikulina HG, Serbina IE, Seimovskyi DA, Petersburghsky VF. Diagnostic informativeness of enzymological indicators of lysosomal origin in the urine of children with congenital obstruction of the upper urinary tract. Lab Diagnosis. 2012;(3):15–9.

Petersburgskyi VF, Drannik HM, Mygal LYa, Nikulina HG, Kalinina NA, Serbina IE, et al. Peculiarities of restoring the functional state of the kidney parenchyma in children with congenital defects of the ureterovesical segment depend on the methods of its surgical correction (according to cytokine-enzymological criteria). Health Man. 2021;(4):33–40. doi: 10.30841/2307-5090.4.2021.252391.

Lavrenchuk OV, Bagdasarova IV, Korol LV, Myhal LYa. Biochemical predictors of development of chronic kidney disease in children, convalescents of acute kidney injury. Zaporozhye Med J. 2021;23(1):65–71. doi: 10.14739/2310-1210.2021.1.224885.

Vozianov SO, Chernenko VV, Nikulina GG, Myhal LYa, Chernenko DV, Zheltovska NI, et al. Peculiarities of changes in the activity levels of renospecific enzymes in the urine of patients with ureterolithiasis. Health Man. 2023;(2):6–11. doi: 10.30841/2786-7323.2.2023.286422.

Vozianov SO, Slobodyanyuk VA. Criteria for evaluating of the blocked kidney functional reserve with obstructive uropathy. Bull Vinnytsia National Uni. 2016;(2):409–14.