Цитокіновий профіль та ензими тубулярного нефротелію у сечі дітей із вродженим мегауретером

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Галина Нікуліна
Людмила Мигаль
Володимир Петербургський
Георгій Драннік
Наталія Калініна
Олесь Каліщук
Ірина Сербіна
Вікторія Cавченко

Анотація

Мета дослідження: визначення вмісту трансформувального фактора росту β1 (TФР-β1), інтерлейкіну 1β (ІЛ-1β) та фактора некрозу пухлин-α (ФНП-α), рівнів активності ензимів тубулярного нефротелію загальної Ν-ацетил-β-D-глюкозамінідази (НАГ), її термостабільного ізоензиму НАГ В, β-галактозидази (β-Гал), γ-глютамілтранспептидази (ГГТ) та нейтральної α-глюкозидази (Нα-Гл) як цитокіно-ензимологічних критеріїв ризику розвитку нефрофіброзу у сечі дітей з вродженими нерефлюксуючим мегауретером (НРМУ) та рефлюксуючим мегауретером (РМУ) з однобічною та двобічною локалізацією патологічного процесу.


Матеріали та методи. Обстежено 174 пацієнтів з вродженим мегауретером (МУ), які були розподілені на дві групи. До групи 1 включено 131 дитину з НРМУ, до групи 2 – 43 дитини з РМУ віком від 6 міс до 15 років. До групи контролю увійшли 25 практично здорових дітей.


Пацієнтів з однобічним НРМУ було 97 (група 1а), з двобічним – 34 (група 1б); пацієнтів з однобічним РМУ було 16 (група 2а), з двобічним – 27 (група 2б). Цитокіно-ензимологічні показники визначали у ранковій порції сечі до реконструктивного лікування. Вміст цитокінів визначали імуноферментним методом. Ензимологічну активність сечі визначали колориметричним методом.


Статистичне оброблення даних проводили після аналізу відповідності їх розподілу до нормального.


Результати. Під час дослідження було виявлено, що вміст TФР-β1, ІЛ-1β та ФНП-α, а також рівні активності НАГ, НАГ В, β-Гал, ГГТ та Нα-Гл у сечі хворих як на вроджений НРМУ, так і на вроджений РМУ є вірогідно підвищеними порівняно з аналогічними показниками у контрольній групі (р<0,001). У хворих на вроджений РМУ порівняно з аналогічними середніми показниками хворих на вроджений НРМУ спостерігається вірогідне підвищення вмісту всіх цитокінових та ензимологічних показників (р<0,05–0,001), що свідчить про ймовірність ішемічно-гіпоксичних, а також фібротичних ушкоджень паренхіми нирки у дітей з МУ, особливо у пацієнтів з РМУ.


Встановлено вірогідне підвищення вмісту цитокінів та рівнів активності ензимів, що досліджувалися, у пацієнтів з НРМУ та РМУ з однобічним процесом порівняно з аналогічними даними контролю (р<0,001), статистично вірогідне підвищення вмісту ФНП-α, активності НАГ В та β-Гал у хворих з двобічним НРМУ, вмісту ІЛ-1β, ФНП-α та рівнів активності НАГ, НАГ В, β-Гал, ГГТ та Нα-Гл у хворих з двобічним РМУ порівняно з аналогічними даними у групах хворих з однобічним процесом (р<0,05–0,001).


Заключення. Вроджений МУ (НРМУ, РМУ) негативно впливає на функцію канальцевого нефротелію, що проявляється підвищенням у сечі дітей вмісту профіброгенного цитокіну TФР-β1 та прозапальних цитокінів ІЛ-1β та ФНП-α, а також рівнів активності ензимів лізосом НАГ, НАГ В, β-Гал та ензимів щіткової облямівки ГГТ та Нα-Гл, які мають реноспецифічні властивості. Це свідчить про високу ймовірність ішемічних процесів у паренхімі нирки та про ризик розвитку нефрофіброзу у цих хворих, особливо у пацієнтів з РМУ з двобічною локалізацією патологічного процесу.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Нікуліна, Г., Мигаль, Л., Петербургський, В., Драннік, Г., Калініна, Н., Каліщук, О., Сербіна, І., & Cавченко В. (2023). Цитокіновий профіль та ензими тубулярного нефротелію у сечі дітей із вродженим мегауретером. Здоров’я чоловіка, (2), 12–18. https://doi.org/10.30841/2786-7323.2.2023.286429
Номер
Розділ
Актуальні теми
Біографії авторів

Галина Нікуліна, ДУ «Інститут урології імені академіка О. Ф. Возіанова НАМН України»

Нікуліна Галина Григорівна,

доктор біологічних наук, професор, завідувачка лабораторії біохімії

Людмила Мигаль, ДУ «Інститут урології імені академіка О. Ф. Возіанова НАМН України»

Мигаль Людмила Якимівна,

кандидат медичних наук, старший науковий співробітник, лабораторія біохімії

Володимир Петербургський, ДУ «Інститут урології імені академіка О. Ф. Возіанова НАМН України»

Петербургський Володимир Федорович,

доктор медичних наук, завідувач відділу дитячої урології

Георгій Драннік, ДУ «Інститут урології імені академіка О. Ф. Возіанова НАМН України»

Драннік Георгій Миколайович,

доктор медичних наук, професор, головний науковий співробітник, лабораторія імунології

Наталія Калініна, ДУ «Інститут урології імені академіка О. Ф. Возіанова НАМН України»

Калініна Наталія Альбертівна,

кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, лабораторія імунології

Олесь Каліщук, ДУ «Інститут урології імені академіка О. Ф. Возіанова НАМН України»

Каліщук Олесь Аркадійович,

кандидат медичних наук, старший науковий співробітник, відділ дитячої урології

Ірина Сербіна, ДУ «Інститут урології імені академіка О. Ф. Возіанова НАМН України»

Сєрбіна Ірина Євгенівна,

науковий співробітник, лабораторія біохімії

Вікторія Cавченко, ДУ «Інститут урології імені академіка О. Ф. Возіанова НАМН України»

Савченко Вікторія Станіславівна,

кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, лабораторія імунології

Посилання

Kushnirenko SV. Etiology of chronic illness in children. Urol. 2019;23(4):420–3. doi: 10.26641/2307-5279.23.4.2019.187217.

Digtyar VA, Kharitonyuk LM, Boyko MV, Obertinsky AV, Ostrovska OA, Shevchenko KV. Our treatment experience with children of the first fates of life from a megaureter. Urol. 2019;23(4):424–8. doi: 10.26641/2307-5279.23.4.2019.187226.

Golovkevich VV, Petersburg VF, Kalischuk OA, Myhal LYA, Nikulina GG, Serbina IE, Kalinina NA, Guivan GI. Differential tactics of treatment of non-reflexive megaureter in young children. Childhood Fad. 2014;(3-4):58–63.

Bachurin GV, Kolomoets YuS. Diagnostic and prognostic role of cytokines, interleukins and biomarkers of early kidney damage in patients with urolithiasis. Urol. 2019;90(3):237–42.

Deyuan Zhi, Meng Zhang, Jin Lin, Pei Liu, Meili Duan. GPR 120 Ameliorates apoptosis and inhibits the production of inflammatory cytokines in renal tubular epithelial cells. Inflammation. 2021;44:493–505. doi: 10.1007/s10753-020-01346-2.

Gupta S, Clarkson MR, Duggan J, Brady HR. Connective tissue growth factor: potential role in glomerulosclerosis and tubulointerstitial fibrosis. Kidney Int. 2000;58(4):1389–99. doi: 10.1046/j.1523-1755.2000.00301.x.

Lunyova GG, Kryvenko EO. Changes in the levels of pro-inflammatory cytokines (TNF-α, IL-1β and IL-17) and soluble adhesion molecules (VCFM-1 and E-selectin) in patients with chronic glomerulonephritis depending on the stage (II or III) of chronic kidney disease. Immunol Allergol: Scie Practice. 2011;(4):39–43.

Zaikova NM, Dlin VV, Sinitsyna LA, Korsunsky AA, Gatskan SH. Markers for determining the degree of fibrogenesis in children with vesicoureteral reflux. Pediatr. 2015;(3):45–51.

Mohkam M, Ghafari A. The Role of Urinary N-acetyl-beta-glucosaminidase in Diagnosis of Kidney Diseases. Ped Nephrol. 2015;3(3):84–91.

Melnyk AA. Diagnostic role of N-acetyl-β-D-glucosaminidase as an early marker of kidney damage. Kidneys. 2016;(4):37–47.

Nikulina HG, Myhal LYa, Petersburghskyi VF, Kalischuk OA, Serbina IE. Delineation of the degrees of ischemic damage of the kidney parenchyma in children with congenital vesicoureteral reflux (by enzymological criteria). Health Man 2022;(1-2):6–9.

Petersburgskyi VF, Drannik HM, Mygal LYa, Nikulina HG, Kalinina NA, Serbina IE, et al. Peculiarities of restoring the functional state of the kidney parenchyma in children with congenital defects of the ureterovesical segment depending on the methods of its surgical correction (according to cytokine-enzymological criteria). Health Man. 2021;(4):33–40.

Babintseva, A. Enzymaturia as a marker of renal dysfunction in full-term newborns with perinatal pathology. Kidneys. 2016;(4):17–23. doi: 10.22141/2307-1257.4.18.2016.84321.

Multbery B, Isaksson А. Enzyme immunoassay of β-hexosaminidase isoenzymes in human urine and renal cortex with monoclonal antibodies. Enzyme. 1989;42(1):25–30.

Bieniaś B, Sikora P. Potential Novel Biomarkers of Obstructive Nephropathy in Children with Hydronephrosis. Dis Markers. 2018;2018:1015726. doi: 10.1155/2018/1015726.

McLeod DJ, Sebastião YV, Ching CB, Greenberg JH, Furth SL, Becknell B. Longitudinal kidney injury biomarker trajectories in children with obstructive uropathy. Pediatr Nephrol. 2020;35(10):1907–14. doi: 10.1007/s00467-020-04602-7.

Lavrenchuk OV, Bagdasarova IV, Korol LV, Myhal LY. Biochemical predictors of the development of chronic kidney disease in children, convalescents of acute kidney damage. Zaporizhzhya Med J. 2021;23(1):65–71.

Lopez-Giacoman S, Madero M. Biomarkers in chronic kidney disease, from kidney function to kidney damage. World J Nephrol. 2015;4(1):57–73. doi: 10.5527/wjn.v4.i1.57.

Bagdasarova IV, Myhal LYA, Fomina SP, Lavrenchuk OV, Korol LV, Dashchenko OO. Diagnostic value of lysosomal fermenturia in children with urinary tract infection: method. recommendations Ministry of Health of Ukraine, Academy of Medical Sciences of Ukraine, Ukrainian Center for Scientific Medical Information and Patent Licensing Work. Kyiv; 2009, p. 1–19.

Nikulina GG, Petersburg VF, Myhal LYa, Serbina IE, Kalischuk OA, inventors; State University «Institute of Urology of the National Academy of Sciences of Ukraine», patent holder. A method of assessing the effectiveness of restoring the functional state of the kidney parenchyma in children with congenital defects of the ureterovesical segment after ureterocystoneostomy. Ukrainian utility model patent No. 137073. 2019 Sep 25.

Myhal LYA, Nikulina GG, Serbina IE, Seimovsky DA, Petersburg VF, Kalischuk OA, inventors; State University «Institute of Urology of the National Academy of Sciences of Ukraine», patent holder. A method of assessing the degree of impairment of the functional state of the kidney parenchyma in children with congenital unilateral obstructive uronephropathy. Ukrainian utility model patent No. 75640. 2012 October 12.

Vozianov SO, Chernenko VV, Nikulina GG, Myhal LYA, Zheltovska NI, Chernenko DV, et al. Enzymological indicators of ischemic damage of the kidney parenchyma in patients with urolithiasis (Clinical-experimental study). Man Health. 2020;(3):42–5.

Bazalytska SV, Nikulina GG, Kordyum VA, Dubey IY, Vozianov SO, Romanenko AM, et al. Experimental therapy of chronic kidney ischemia using the drug of the main factor of growth of fibroblasts. Ukr J Nephrol Dialysis. 2022;(3):37–47.

Qiao X, Rao P, Zhang Y, Liu L, Pang M, Wang H, et al. Redirecting TGF-β Signaling through the β-Catenin/Foxo Complex Prevents Kidney Fibrosis. J Am Soc Nephrol. 2018;29(2):557–70. doi: 10.1681/ASN.2016121362.

Myhal LYA, Nikulina GG, Serbina IE, Seimivskyi DA, Petersburg VF. Diagnostic informativeness of enzymological indicators of lysosomal origin in the urine of children with congenital obstruction of the upper urinary tract. Lab Diagnostics. 2012;(3):15–9.