Gorpynchenko, I., Gurzhenko, Y., & Spyrydonenko, V. (2022). Male Hypogonadism (According to the Materials of the European Association of Urology). Health of Man, (4), 5–23. https://doi.org/10.30841/2307-5090.4.2022.274432