(1)
Gorpynchenko, I.; Gurzhenko, Y.; Spyrydonenko, V. Male Hypogonadism (According to the Materials of the European Association of Urology). HM 2022, 5-23.